JP control, s.r.o.

stanica technickej kontroly - STK
pracovisko emisnej kontroly - EK
kontrola originality - KO

STK - Pezinok EK - Pezinok KO - Pezinok

Platná legislatíva: kontrola originality

Manipuláciou s vozidlami dochádza k neoprávneným zásahom nielen do identity vozidla, ale často aj do konštrukcie vozidla. Používaná je celá škála postupov, od jednoduchej zmeny VIN, sfalšovania dokladov alebo údajov v nich, cez výmenu dôležitých dielov, až po „poskladanie" z rôznych nezriedka havarovaných vozidiel. Vznikajú vozidlá, ktoré sú nielen nespôsobilé na premávku z pohľadu neoprávnených zmien, ale aj nebezpečné z pohľadu konštrukčných zmien.

Kontrola originality (KO)

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zákonom č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „zákon") zaviedlo novú technickú službu – kontrolu originality identifikátorov vozidiel. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2005.

Spôsobilosť vozidla na premávku po pozemných komunikáciách

Zákon ustanovuje „technickú spôsobilosť" vozidla a „spôsobilosť" vozidla na premávku po pozemných komunikáciách. Vozidlo môže byť technicky spôsobilé, ale pokiaľ boli na ňom vykonané neoprávnené zásahy do identifikátorov, dokladov alebo konštrukcie, je pre prevádzku na pozemných komunikáciách nespôsobilé.

Účelom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla. Zároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami. V zmysle § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom. Takému vozidlu budú príslušnými orgánmi odobraté tabuľky s evidenčným číslom, vozidlo bude vyradené z evidencie vozidiel. Odcudzené vozidlá budú vracané pôvodným majiteľom.

Výsledok kontroly originality je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originality vozidla, do informačného systému KO a vyjadruje stav spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Vozidlo s výsledkom „spôsobilé" na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO. Ak na vozidle s výsledkom „dočasne spôsobilé" budú odstránené dôvody dočasnej spôsobilosti, bude na vozidle vykonaná kontrola zameraná na odstránenie nedostatkov. Výsledok je verejný a prístupný na internete - overenie vozidla.

Posilňuje sa kontrolný mechanizmus, ktorý preukázateľne eliminuje aj legalizáciu odcudzených a zmanipulovaných vozidiel, pri ktorých dochádza k zmene identifikátorov, zásahom do konštrukcie a falšovaniu dokladov.

Skracuje sa proces vybavovania na dopravných inšpektorátoch - pretože vozidlá s platným Odborným posudkom o kontrole originality nemusia absolvovať povinnú obhliadku a údaje o kontrolách sú zaznamenávané priamo do evidencie vozidiel.

Kontrolu originality vozidiel vykonávajú - oprávnené pracoviská kontroly originality a po vykonanej kontrole vydávajú Odborný posudok o KO.

Kontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:

 • jednotlivo dovezené zo zahraničia schéma procesu správneho konania
 • vozidlá po prestavbe

Kontrole originality od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak:

 • ide o odhlásenie vozidla do cudziny
 • ide o výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
 • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla
 • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ

Kontrole originality od 1.9.2009 (307/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak ide o:

 • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie z dôvodu jeho odcudzenia
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
 • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel
 • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006
 • povolenie výnimky z ustanovení § 5 až 8, 14 až 16b, 18 až 20 a 22 zákona 725/2004 Z. z. už prevádzkovaného vozidla v premávke na pozemných komunikáciách

Poverená technická služba kontroly originality vozidiel.

Zabezpečovať činnosti súvisiace s technickou službou kontroly originality vozidiel podľa § 25 ods. 1 písm. d) zákona je oprávnené ministerstvo alebo v mene ministerstva fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej ministerstvo udelilo na túto činnosť poverenie. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií na základe výsledku výberového konania udelilo poverenie na technickú službu kontroly originality vozidiel spoločnosti IRIS IDENT, s.r.o., Banská Bystrica.

Povinnosti Poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel v súlade s § 32 zákona sa nachádzajú na stránkach Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Sieť pracovísk kontroly originality (PKO)

Zriaďovatelia PKO, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré chcú prevádzkovať PKO a vykonávať kontroly originality podľa § 83 citovaného zákona, sú povinné vopred písomne požiadať Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality. Príslušným na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality je obvodný úrad, v ktorého územnom obvode bude PKO zriadené. V zmysle platného správneho poriadku má povolenie na zriadenie PKO platnosť 2 roky. Po zriadení pracoviska a splnení podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality v zmysle § 74 citovaného zákona, udelí príslušný obvodný úrad oprávnenie na vykonávanie kontroly originality. Od dátumu uvedeného v oprávnení môže oprávnené PKO vykonávať kontroly originality.

Technik kontroly originality

Fyzická osoba, ktorá chce vykonávať kontroly originality a spĺňa podmienky definované zákonom, môže ako technik kontroly originality vykonávať kontrolu originality vozidla až po udelení osvedčenia technika kontroly originality príslušným obvodným úradom dopravy. Podmienky získania osvedčenia sú definované v citovanom zákone (§ 78 a násl.) a citovanej vyhláške (§ 79 a násl.).

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE | BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV