JP control, s.r.o.

stanica technickej kontroly - STK
pracovisko emisnej kontroly - EK
kontrola originality - KO

STK - Pezinok EK - Pezinok KO - Pezinok

Platná legislatíva: technický stav vozidla

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Aktuálne znenia metodických pokynov pre oblasť STK a technických kontrol

Aktuálne znenia metodických pokynov pre oblasť PEK a emisných kontrol

Vyhláška MDPT SR č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor

Vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Metodické pokyny pre technické a emisné kontroly zverejňuje MDVRR SR vo svojom rezortnom informačnom vestníku

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE | BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV